تبلیغات
ایران شناسی - ادامه نام ها پارسی

ادامه نام ها پارسی

یکشنبه 3 خرداد 1388 10:09 ق.ظنویسنده : آرمین خانی

 

ش


شا بهرام : نام بهرام گور پادشاه ساسانی
شاپور : نام دومین شاهنشاه ساسانی
شاخه : بخشی از گیاه و درخت
شاد : نام یكی از بزرگان روزگار ساسانیان
شادان : شادمان و خشنود. نام پسر برزین. از كارمندان نگارش شاهنامه
شادبه : از نام های برگزیده
شادفر : از نام های دوران هخامنشی
شادكام : نام برادر فریدون
شادمان : خوشحال
شادنوش : از نام های برگزیده
شاهرخ : از نام های برگزیده
شاهروز : نام پسر شاه بهرام پادشاه كشمیر
شاهین : نام یكی از بزرگترین سرداران لشكر ایران در زمان خسرو پرویز
شایان : سزاوار، شایسته
شایگان : گرانمایه، لایق
شباروز : همه گاه، شبانه روز
شباهنگ : مرغ سحر، ستاره بامدادی
شباویز : پرنده شب پرواز
شتاب : چالاكی و سرعت
شتابان : پرسرعت
شروین : نام پسر سرخاب
شكیبا : بردبار
شهاب : ستاره باران
شهباز : باز سفید و بزرگ
شهداد : از نام های برگزیده
شهراد : از نام های برگزیده
شهرام : از نام های برگزیده
شهران : از نام های برگزیده
شهرَوان : از نام های برگزیده
شهروز : از نام های برگزیده
شهریار : فرمانروای شهر ، نام پسر خسروپرویز
شهزاد : از نام های برگزیده
شهسوار : دلاور، ماهر
شهیار : از نام های برگزیده
شیان : درختی بلند ، خون سیاووشان
شیدفر : از نام های برگزیده
شیده : نام پسر افراسیاب
شیدوَر : از نام های برگزیده
شیدوش : نام پسر گودرز. پهلوان نامی زمان
شیردل : شجاع، دلیر
شیرزاد : زاده شیر، بچه شیر ، نامی از روزگار انوشیروان
شیرمرد : از نام های برگزیده
شیروان : از نام های برگزیده
شیروَش : همانند شیر
شیشَم : از ابزار خنیاگری


ف


فاتك : نام پدر مانی نقاش دوران ساسانی
فراز : بالا، بلندی
فرازمان : از نام های برگزیده
فرازمند : از نام های برگزیده
فرامرز : نام پسر رستم زال
فربُد : نگهبان و نگهدار فر
فربود : راست و درست
فرخ : بزرگی و شوكت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی
فرداد : از نام های برگزیده
فردین : پیشرو در دین
فرزاد : از نام های برگزیده
فرزام : از نام های برگزیده
فرزین : از نام های برگزیده
فرشاد : شادبخت و شادمان
فرشوشتر : یكی از وزیران كی گشتاسب
فرشید : نورانی تر
فرمنش : از نام های برگزیده
فرنام : نام یكی از سرداران شاپور
فرنوش : از نام های برگزیده
فرهاد : پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشكانی
فَرََهمند : از نام های برگزیده
فَرهود : از نام های برگزیده
فرهومند : باشكوه و بزرگ
فُرود : نام پسر سیاوش
فْرَََوَرِتیش : نام دومین پادشاه ماد
فَرَوَشی : فَرَوَهَر، نیروی اهورایی
فَرَوَهَر : نیروی اهورایی درون انسان
فریان : خاندانی از دوستان اشو زرتشت
فریبرز : نام پسر كیكاووس
فریدون : از پادشاهان پیشدادی، نجات دهنده قوم آریا
فوكا : نوعی درخت بید
فوگان : نوشیدنی از دانه جو
فولاد : از نام های برگزیده
فیروز : نام هجدهمین پادشاه ساسانی

ک


كاچار : سر و سامان
كاردار : پسر مهر نرسی از ارتشتاران دوره ساسانی
كارن : از نام های برگزیده
كاری : تلاشگر
كامبوزیا : كمبوجیه
كامبیز : از نام های برگزیده
كامجو : از نام های برگزیده
كامدین : از نام های برگزیده
كامران : نام دانشمندی زرتشتی اهل شیراز
كامكار : كامروا، كامران
كاموس : نام یكی از سرداران افراسیاب
كامیاب : كامروا، خوشبخت
كامیار : كامیاب ، كامروا
كاوش : جستجو كردن، كاویدن
كاوه : نام آهنگر نامی كه پادشاهی ذهاك را برانداخت
كاووس : از نام های برگزیده
كاویان : از نام های برگزیده
كرتیر : نام موبد موبدان روزگار شاپور یكم
كركوی : از نوادگان سلم، پسر فریدون
كمبوجیه : از نام های برگزیده
كورنگ : نام پادشاه زابلستان و پدر زن جمشید پیشدادی
كوروش : بنیانگزار شاهنشاهی هخامنشی
كوسان : نام رامشگری است
كوشا : كوشیدن
كوشان : كوشا بودن
كوشیار : نام یكی از سرداران تبری
كیا : بزرگ، صاحب، پادشاه
كیافر : از نام های برگزیده
كیامرد : از نام های برگزیده
كیامنش : از نام های برگزیده
كیان : جمع كی، پادشاه
كیان پور : از نام های برگزیده
كیانزاد : از نام های برگزیده
كیانفر : از نام های برگزیده
كیانمهر : از نام های برگزیده
كیانوش : نام برادر شاه فریدون پیشدادی
كیقباد : نام سردودمان و نخستین پادشاه كیانیان
كیكاووس : پدر سیاوش و پدر بزرگ شاه كیخسرو كیانی
كیهان : جهان، گیتی
كیوان : نام پدر موبد سروش، از شاگردان دستور آذركیوان
كیومرس : نام نخستین انسان روی زمین

گ


گالوس : نام پسر فارناك پادشاه كپاد و كیه و هوتیس
گرامی : ارجمند، مقدم
گرانمایه : پرارزش، پر ارج
گرایش : گرویدن، پیروی
گَرشاسب : در اوستا به چم پهلوان نامی ، همانند رستم شاهنامه
گرگین : نام پهلوان نامی ایران
گژدهم : از جنگجویان و سرداران كیانی و پدر گردآفرید
گژگین : از نام های برگزیده
گشتاسب : نام پنجمین پادشاه كیانی
گشواد : نام پهلوانی در شاهنامه
گوارا : خوش‌آیند، با مزه
گودرز : نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشكر كیكاووس
گیل : گرد و پهلوان
گیو : پهلوان ایرانی

ل


لهراسب : دارنده اسب تیزرو . پدر گشتاسب

م


مازار : یكی از سرداران مادی كورش
مازنه : مازندران در اوستا
مازیار : نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان
ماكان : نام پسر كاكی یكی از فرمانروایان ایرانی
ماندگار : پایدار، ماندنی
مانوش : نام پسر كی پشین و پدربزرگ لهراسب
مانی : نام پیكر نگار نامی در دوران شاپور
ماهان : نام پسر كیخسرو پسر اردشیر پسر غباد
ماهر : زبر دست
ماهوار : از گوشه‌های موسیقی
ماونداد : نام یكی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
مزدا : دانای بزرگ، پروردگار
مزدك : نام پسر بامداد در دوران ساسانی
مشیا : نام نخستین مرد در اوستا
منوچهر : پهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادی
منوشفر : نام پدر منوچهر شاه پیشدادی
مه زاد : از نام های برگزیده
مِهراب : نام پادشاه كابل و پدر رودابه
مهران : یكی از هفت خاندان نامی دوران ساسانی
مهربان : نگهبان روشنایی و مهر
مهربُرزین : دارنده برترین مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجم
مهرپرور : از نام های برگزیده
مهرپوی : از نام های برگزیده
مهرپیكر : از نام های برگزیده
مهرجو : از نام های برگزیده
مهرداد : نام چوپانی كه كوروش را پرورش داد
مهرزاد : زاده مهر
مهرگان : جشن ملی ایران
مهرمَس : مهر بزرگ یا بزرگ مهر. نام نیای ششم اردشیر بابكان
مهرنوش : نام یكی از چهار پسران اسفندیار
مهریار : از نام های برگزیده
مِهرین : از نام های برگزیده
مهیار : از نام های برگزیده
مویز : دانه خشك انگور

ن


نارون : نام درختی تنومند
ناشا : دادگر
نامجو : جوینده نام
نامدار : دارنده نام
نامور : از نام های برگزیده
ناوَرز : سرباز دریایی. از نام های دوران هخامنشی
نریمان : دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه
نَستور : نام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب
نكیسا : نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز
نمایان : آشكار، هویدا
نوبخت : از نام های برگزیده دوران ساسانی
نوبهار : نام نویسنده دساتیر
نوتریكا : نام سومین برادر اشوزرتشت
نوذر : یكی از سه پسران منوچهر
نوش : شهد، عسل ، انگبین
نوش آذر : نام پسر آذرافروز
نوشی : نوشیروان
نوشیروان : انوشیروان. از نام های برگزیده
نوید : مژده شادمانی
نیسان : نی‌زار، محل روییدن نی
نیك پی : خجسته ، خوش قدم
نیكدل : از نام های برگزیده
نیكروز : سعادتمند، خوشبخت
نیكزاد : از نام های برگزیده
نیكنام : نیكونام، خوشنام
نیكو : خوب، زیبا، نیكو كار
نیما : نام یكی از شاعران ایرانی
نیو : پهلوان و دلیر
نیوتیش : نام كوچكترین برادر اشوزرتشت

و


واته : ایزد آب در اوستا
وخش : روشنایی یا رویش. نام چهاردهمین نیای آدرباد مهر اسپند
وخش داد : آفریده روشنایی، نام یكی از سرداران هخامنشی
وخشور : پیام آور
ورجاوند : مقدس و نورانی . از نیاكان شاه بهرام
ورزم : شعله آتش، گرمی آتش
ورساز : جوان آراسته و زیبا
وَرَهرام : نماد پیروزی
وَسپار : بخشنده
وَسنه : نام كوهی در اوستا
وفادار : از نام های برگزیده
وَلخش : بلاش، پادشاه اشكانی
وهامان : نام پدر سلمان فارسی
وَهمنش : خوش منش، نیك منش
وُهومن : ریشه اصلی بهمن امروزی
ویسپرد : از بخش‌های اوستا
ویشتاسب : نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت

ه


هارپارك : نام وزیر استیاك آخرین پادشاه ماد
هامان : یكی از درباریان خشایار شاه
هامرز : نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی
هامون : از نام های ایرانی
هامین : تابستان در اوستا
هاون : گاه بامدادی
هاونی : ایزد نگهبان بامداد
هَخامنش : دوست منش. نام سردودمان هخامنشیان
هَردار : نام هشتمین نیای اشوزرتشت
هُرمز : نام سومین پادشاه ساسانی
هرمزدیار : یار خدا
هُزوارش : شرح و تفسیر
هُژبر : دلیر و نامجو
هَژیر : خوو پسندیده، از پهلوانان دوره كیانی پسر گودرز
همتا : مانند، شریك
همگون : همرنگ، همانند
هنگام : زمان، گاه
هوبَر : دربردارنده نیكی
هوتَخش : سازنده خو. پیشه ور
هوتن : فرماندار ساحلی در روزگار داریوش
هوداد : نیك آفرید
هودین : نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان
هور : خورشید
هورا : می صاف و مقدس
هوشنگ : پسر سیامك پسر كیومرس، دومین پادشاه پیشدادی
هوشیدر : از نام های برگزیده
هوكَرپ : واژه ای پهلوی خوش اندام
هوم : گیاه مقدس
هومان : از نام های برگزیده
هومَت : اندیشه نیك
هومن : خوب‌منش
هیمه : نام داماد داریوش و از سرداران بزرگ پارسی

ی


یادگار : اثر و نشان كه كسی از خود باقی بگذارد
یزدان داد : موبدی در سده نهم كه در كرمان می‌زیسته
یزدان مهر : از نام های برگزیده
یزدان یار : از نام های برگزیده
یزدانشاه : نام پسر انوشیروان دادگر
یزدگرد : نام پادشاه ساسانی
یَسنا : از بخش‌های اوستا


آخرین ویرایش: - -

 
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:13 ب.ظ
Howdy! I could have sworn I've visited this web site before but after going through many of the articles I realized it's new to
me. Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking it and checking back frequently!
شنبه 14 مرداد 1396 12:22 ق.ظ
Hi my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and come
with approximately all important infos. I'd like to look extra
posts like this .
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:24 ب.ظ
Nice response in return of this difficulty with
firm arguments and explaining everything regarding that.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:09 ق.ظ
Hello, just wanted to say, I enjoyed this article.
It was helpful. Keep on posting!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر