تبلیغات
ایران شناسی - ادامه نام ها پارسی

ادامه نام ها پارسی

یکشنبه 3 خرداد 1388 09:09 ق.ظنویسنده : آرمین خانی

 

ش


شا بهرام : نام بهرام گور پادشاه ساسانی
شاپور : نام دومین شاهنشاه ساسانی
شاخه : بخشی از گیاه و درخت
شاد : نام یكی از بزرگان روزگار ساسانیان
شادان : شادمان و خشنود. نام پسر برزین. از كارمندان نگارش شاهنامه
شادبه : از نام های برگزیده
شادفر : از نام های دوران هخامنشی
شادكام : نام برادر فریدون
شادمان : خوشحال
شادنوش : از نام های برگزیده
شاهرخ : از نام های برگزیده
شاهروز : نام پسر شاه بهرام پادشاه كشمیر
شاهین : نام یكی از بزرگترین سرداران لشكر ایران در زمان خسرو پرویز
شایان : سزاوار، شایسته
شایگان : گرانمایه، لایق
شباروز : همه گاه، شبانه روز
شباهنگ : مرغ سحر، ستاره بامدادی
شباویز : پرنده شب پرواز
شتاب : چالاكی و سرعت
شتابان : پرسرعت
شروین : نام پسر سرخاب
شكیبا : بردبار
شهاب : ستاره باران
شهباز : باز سفید و بزرگ
شهداد : از نام های برگزیده
شهراد : از نام های برگزیده
شهرام : از نام های برگزیده
شهران : از نام های برگزیده
شهرَوان : از نام های برگزیده
شهروز : از نام های برگزیده
شهریار : فرمانروای شهر ، نام پسر خسروپرویز
شهزاد : از نام های برگزیده
شهسوار : دلاور، ماهر
شهیار : از نام های برگزیده
شیان : درختی بلند ، خون سیاووشان
شیدفر : از نام های برگزیده
شیده : نام پسر افراسیاب
شیدوَر : از نام های برگزیده
شیدوش : نام پسر گودرز. پهلوان نامی زمان
شیردل : شجاع، دلیر
شیرزاد : زاده شیر، بچه شیر ، نامی از روزگار انوشیروان
شیرمرد : از نام های برگزیده
شیروان : از نام های برگزیده
شیروَش : همانند شیر
شیشَم : از ابزار خنیاگری


ف


فاتك : نام پدر مانی نقاش دوران ساسانی
فراز : بالا، بلندی
فرازمان : از نام های برگزیده
فرازمند : از نام های برگزیده
فرامرز : نام پسر رستم زال
فربُد : نگهبان و نگهدار فر
فربود : راست و درست
فرخ : بزرگی و شوكت. از مفسران اوستا در زمان ساسانی
فرداد : از نام های برگزیده
فردین : پیشرو در دین
فرزاد : از نام های برگزیده
فرزام : از نام های برگزیده
فرزین : از نام های برگزیده
فرشاد : شادبخت و شادمان
فرشوشتر : یكی از وزیران كی گشتاسب
فرشید : نورانی تر
فرمنش : از نام های برگزیده
فرنام : نام یكی از سرداران شاپور
فرنوش : از نام های برگزیده
فرهاد : پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشكانی
فَرََهمند : از نام های برگزیده
فَرهود : از نام های برگزیده
فرهومند : باشكوه و بزرگ
فُرود : نام پسر سیاوش
فْرَََوَرِتیش : نام دومین پادشاه ماد
فَرَوَشی : فَرَوَهَر، نیروی اهورایی
فَرَوَهَر : نیروی اهورایی درون انسان
فریان : خاندانی از دوستان اشو زرتشت
فریبرز : نام پسر كیكاووس
فریدون : از پادشاهان پیشدادی، نجات دهنده قوم آریا
فوكا : نوعی درخت بید
فوگان : نوشیدنی از دانه جو
فولاد : از نام های برگزیده
فیروز : نام هجدهمین پادشاه ساسانی

ک


كاچار : سر و سامان
كاردار : پسر مهر نرسی از ارتشتاران دوره ساسانی
كارن : از نام های برگزیده
كاری : تلاشگر
كامبوزیا : كمبوجیه
كامبیز : از نام های برگزیده
كامجو : از نام های برگزیده
كامدین : از نام های برگزیده
كامران : نام دانشمندی زرتشتی اهل شیراز
كامكار : كامروا، كامران
كاموس : نام یكی از سرداران افراسیاب
كامیاب : كامروا، خوشبخت
كامیار : كامیاب ، كامروا
كاوش : جستجو كردن، كاویدن
كاوه : نام آهنگر نامی كه پادشاهی ذهاك را برانداخت
كاووس : از نام های برگزیده
كاویان : از نام های برگزیده
كرتیر : نام موبد موبدان روزگار شاپور یكم
كركوی : از نوادگان سلم، پسر فریدون
كمبوجیه : از نام های برگزیده
كورنگ : نام پادشاه زابلستان و پدر زن جمشید پیشدادی
كوروش : بنیانگزار شاهنشاهی هخامنشی
كوسان : نام رامشگری است
كوشا : كوشیدن
كوشان : كوشا بودن
كوشیار : نام یكی از سرداران تبری
كیا : بزرگ، صاحب، پادشاه
كیافر : از نام های برگزیده
كیامرد : از نام های برگزیده
كیامنش : از نام های برگزیده
كیان : جمع كی، پادشاه
كیان پور : از نام های برگزیده
كیانزاد : از نام های برگزیده
كیانفر : از نام های برگزیده
كیانمهر : از نام های برگزیده
كیانوش : نام برادر شاه فریدون پیشدادی
كیقباد : نام سردودمان و نخستین پادشاه كیانیان
كیكاووس : پدر سیاوش و پدر بزرگ شاه كیخسرو كیانی
كیهان : جهان، گیتی
كیوان : نام پدر موبد سروش، از شاگردان دستور آذركیوان
كیومرس : نام نخستین انسان روی زمین

گ


گالوس : نام پسر فارناك پادشاه كپاد و كیه و هوتیس
گرامی : ارجمند، مقدم
گرانمایه : پرارزش، پر ارج
گرایش : گرویدن، پیروی
گَرشاسب : در اوستا به چم پهلوان نامی ، همانند رستم شاهنامه
گرگین : نام پهلوان نامی ایران
گژدهم : از جنگجویان و سرداران كیانی و پدر گردآفرید
گژگین : از نام های برگزیده
گشتاسب : نام پنجمین پادشاه كیانی
گشواد : نام پهلوانی در شاهنامه
گوارا : خوش‌آیند، با مزه
گودرز : نام پسر گیو، از پهلوانان نامی لشكر كیكاووس
گیل : گرد و پهلوان
گیو : پهلوان ایرانی

ل


لهراسب : دارنده اسب تیزرو . پدر گشتاسب

م


مازار : یكی از سرداران مادی كورش
مازنه : مازندران در اوستا
مازیار : نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان
ماكان : نام پسر كاكی یكی از فرمانروایان ایرانی
ماندگار : پایدار، ماندنی
مانوش : نام پسر كی پشین و پدربزرگ لهراسب
مانی : نام پیكر نگار نامی در دوران شاپور
ماهان : نام پسر كیخسرو پسر اردشیر پسر غباد
ماهر : زبر دست
ماهوار : از گوشه‌های موسیقی
ماونداد : نام یكی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
مزدا : دانای بزرگ، پروردگار
مزدك : نام پسر بامداد در دوران ساسانی
مشیا : نام نخستین مرد در اوستا
منوچهر : پهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادی
منوشفر : نام پدر منوچهر شاه پیشدادی
مه زاد : از نام های برگزیده
مِهراب : نام پادشاه كابل و پدر رودابه
مهران : یكی از هفت خاندان نامی دوران ساسانی
مهربان : نگهبان روشنایی و مهر
مهربُرزین : دارنده برترین مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجم
مهرپرور : از نام های برگزیده
مهرپوی : از نام های برگزیده
مهرپیكر : از نام های برگزیده
مهرجو : از نام های برگزیده
مهرداد : نام چوپانی كه كوروش را پرورش داد
مهرزاد : زاده مهر
مهرگان : جشن ملی ایران
مهرمَس : مهر بزرگ یا بزرگ مهر. نام نیای ششم اردشیر بابكان
مهرنوش : نام یكی از چهار پسران اسفندیار
مهریار : از نام های برگزیده
مِهرین : از نام های برگزیده
مهیار : از نام های برگزیده
مویز : دانه خشك انگور

ن


نارون : نام درختی تنومند
ناشا : دادگر
نامجو : جوینده نام
نامدار : دارنده نام
نامور : از نام های برگزیده
ناوَرز : سرباز دریایی. از نام های دوران هخامنشی
نریمان : دلیر و پهلوان. دارای اندیشه بلند و مردانه
نَستور : نام پسر زریر، برادر شاه گشتاسب
نكیسا : نام نوازنده نامی دوران خسرو پرویز
نمایان : آشكار، هویدا
نوبخت : از نام های برگزیده دوران ساسانی
نوبهار : نام نویسنده دساتیر
نوتریكا : نام سومین برادر اشوزرتشت
نوذر : یكی از سه پسران منوچهر
نوش : شهد، عسل ، انگبین
نوش آذر : نام پسر آذرافروز
نوشی : نوشیروان
نوشیروان : انوشیروان. از نام های برگزیده
نوید : مژده شادمانی
نیسان : نی‌زار، محل روییدن نی
نیك پی : خجسته ، خوش قدم
نیكدل : از نام های برگزیده
نیكروز : سعادتمند، خوشبخت
نیكزاد : از نام های برگزیده
نیكنام : نیكونام، خوشنام
نیكو : خوب، زیبا، نیكو كار
نیما : نام یكی از شاعران ایرانی
نیو : پهلوان و دلیر
نیوتیش : نام كوچكترین برادر اشوزرتشت

و


واته : ایزد آب در اوستا
وخش : روشنایی یا رویش. نام چهاردهمین نیای آدرباد مهر اسپند
وخش داد : آفریده روشنایی، نام یكی از سرداران هخامنشی
وخشور : پیام آور
ورجاوند : مقدس و نورانی . از نیاكان شاه بهرام
ورزم : شعله آتش، گرمی آتش
ورساز : جوان آراسته و زیبا
وَرَهرام : نماد پیروزی
وَسپار : بخشنده
وَسنه : نام كوهی در اوستا
وفادار : از نام های برگزیده
وَلخش : بلاش، پادشاه اشكانی
وهامان : نام پدر سلمان فارسی
وَهمنش : خوش منش، نیك منش
وُهومن : ریشه اصلی بهمن امروزی
ویسپرد : از بخش‌های اوستا
ویشتاسب : نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت

ه


هارپارك : نام وزیر استیاك آخرین پادشاه ماد
هامان : یكی از درباریان خشایار شاه
هامرز : نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی
هامون : از نام های ایرانی
هامین : تابستان در اوستا
هاون : گاه بامدادی
هاونی : ایزد نگهبان بامداد
هَخامنش : دوست منش. نام سردودمان هخامنشیان
هَردار : نام هشتمین نیای اشوزرتشت
هُرمز : نام سومین پادشاه ساسانی
هرمزدیار : یار خدا
هُزوارش : شرح و تفسیر
هُژبر : دلیر و نامجو
هَژیر : خوو پسندیده، از پهلوانان دوره كیانی پسر گودرز
همتا : مانند، شریك
همگون : همرنگ، همانند
هنگام : زمان، گاه
هوبَر : دربردارنده نیكی
هوتَخش : سازنده خو. پیشه ور
هوتن : فرماندار ساحلی در روزگار داریوش
هوداد : نیك آفرید
هودین : نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان
هور : خورشید
هورا : می صاف و مقدس
هوشنگ : پسر سیامك پسر كیومرس، دومین پادشاه پیشدادی
هوشیدر : از نام های برگزیده
هوكَرپ : واژه ای پهلوی خوش اندام
هوم : گیاه مقدس
هومان : از نام های برگزیده
هومَت : اندیشه نیك
هومن : خوب‌منش
هیمه : نام داماد داریوش و از سرداران بزرگ پارسی

ی


یادگار : اثر و نشان كه كسی از خود باقی بگذارد
یزدان داد : موبدی در سده نهم كه در كرمان می‌زیسته
یزدان مهر : از نام های برگزیده
یزدان یار : از نام های برگزیده
یزدانشاه : نام پسر انوشیروان دادگر
یزدگرد : نام پادشاه ساسانی
یَسنا : از بخش‌های اوستا


آخرین ویرایش: - -

 
سه شنبه 21 آذر 1396 08:40 ب.ظ
من اخیرا در حال مرور آنلاین بیش از 3 ساعت هستم
اما من به هیچ وجه هیچ مقاله توجهی را جذب نکردم.
این ارزش دوست داشتنی برای من کافی است به نظر من، اگر تمام صاحبان وب سایت و وبلاگ نویسان محتوایی خوب را همانطور که شما انجام دادند،
اینترنت می تواند بسیار مفید تر از همیشه قبل از.
یکشنبه 26 شهریور 1396 07:03 ب.ظ
Very soon this web page will be famous among all blogging visitors, due to it's nice
articles
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:04 ب.ظ
دیروز، در حالی که من در محل کار بودم، خواهر من آیفون من را ربوده و آزمایش کرد تا ببینید آیا
آن می تواند 40 پا کاهش، به طوری که او می تواند یک احساس یوتیوب است. اپل سیب من است
اکنون شکسته شده و او 83 نمایش دارد. من می دانم که این کاملا موضوع است اما
من مجبور شدم آن را با کسی تقسیم کنم
یکشنبه 19 شهریور 1396 04:43 ب.ظ
پست خوب من چیزی جدید و چالش برانگیز در سایتهایی که هر روز از آن سر در می آورم یاد می گیرم.
همیشه مفید است که از طریق مقاله های نویسندگان دیگر بخوانید و کمی از چیزی استفاده کنید
وب سایت های دیگر.
یکشنبه 19 شهریور 1396 12:11 ب.ظ
من فقط اطلاعات مفیدی را که عرضه می کنید دوست دارم
در مقالات شما من وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و یکبار بررسی میکنم
بیشتر اینجا درست است من مطمئنا مطمئن هستم که بسیاری از چیزهای جدید را در اینجا یاد می گیرم!
موفق باشید برای بعدی!
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:40 ق.ظ
هی اونجا! این پست نمی تواند بهتر نوشته شود! خواندن این پست
من همسایه قبلی من را یادآوری می کنم! او همیشه نگه داشته است
چت در مورد این من این نوشتار را برای او ارسال خواهم کرد.
کاملا مشخص است که خواندنش خوب است. با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری!
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:39 ق.ظ
سلام! من می توانستم سوگند یاد کنم که من قبل از وبلاگ شما بوده ام اما بعد از مرور برخی از مقالات
متوجه شدم این برای من تازه است. بدون شک، من مطمئنا
خوشحالم که من آن را کشف کردم و من آن را نشانه گذاری میکنم و به طور مرتب چک میکنم!
جمعه 17 شهریور 1396 09:16 ق.ظ
سلام، تو کار خوبی انجام دادی من قطعا digg آن و شخصا توصیه به
دوستان من. من مطمئن هستم که از این وب سایت بهره مند خواهند شد.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:13 ب.ظ
Howdy! I could have sworn I've visited this web site before but after going through many of the articles I realized it's new to
me. Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking it and checking back frequently!
شنبه 14 مرداد 1396 12:22 ق.ظ
Hi my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and come
with approximately all important infos. I'd like to look extra
posts like this .
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:24 ب.ظ
Nice response in return of this difficulty with
firm arguments and explaining everything regarding that.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:09 ق.ظ
Hello, just wanted to say, I enjoyed this article.
It was helpful. Keep on posting!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر